Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

My v spoločnosti Securitas rešpektujeme vašu nedotknuteľnosť.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré nám prostredníctvom tejto webovej stránky poskytnete, aby ste od nás dostali informácie a materiály. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť používateľom tejto webovej stránky (ďalej spoločne len „používatelia“ alebo „vy“) informácie o tom, ako skupina Securitas Group spracúva osobné údaje, ktoré s nami zdieľate, keď používate naše kontaktné formuláre na tejto webovej stránke.
Upozorňujeme, že táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nepatria spoločnosti Securitas Group. Skupina Securitas nie je zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy týchto webových stránok.

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov
SECURITAS SK s.r.o., IČO: 36768073 (ďalej ako „Securitas“) je prevádzkovateľom osobných údajov. To znamená, že spoločnosť Securitas je zodpovedná za zabezpečenie súladu spracovania s platnými zákonmi vo vzťahu k osobným údajom.

Kategórie osobných údajov
Nasledujúce informácie budú spracované, keď od nás požadujete informácie.
Kontaktné informácie: e-mail, meno, spoločnosť, telefónne číslo, CV, krajina a vaša správa pre nás.
Informácie o prehliadaní: IP-číslo

Účel a právny základ spracovania
Spoločnosť Securitas spracúva osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré sú výsledkom vášho používania webovej stránky, ako je opísané nižšie:

Účel spracovania Právny základ pre spracovanie Doba uchovania
Na splnenie vašej žiadosti o informácie alebo materiály, napríklad brožúry alebo správy Súhlas Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je potrebné na dokončenie vašej žiadosti, alebo tak dlho, ako to vyžaduje zákon

 

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

1. Poskytovatelia služieb a subdodávatelia: Vaše osobné údaje budú spracované našimi poskytovateľmi služieb a / alebo subdodávateľmi (okrem iného vrátane poskytovateľov služieb ukladania dát, agentúr pre vývoj výroby, spoločností zaoberajúcich sa výskumom zákazníkov a riadenia operácií, technickej podpory a údržby služby) na pokyn spoločnosti Securitas. Všetci poskytovatelia služieb a subdodávatelia konajú ako sprostredkovatelia osobných údajov spoločnosti Securitas a na základe zmluvných dojednaní sú oprávnení spracovávať údaje iba na vyššie uvedené účely. Sprostredkovateľ osobných údajov (poskytovateľ služieb alebo subdodávateľ) a tí, ktorí konajú podľa pokynov sprostredkovateľa, ďalej nebudú mať prístup k ďalším osobným údajom, ako je potrebné na výkon služby, na ktorú sa vzťahuje dohoda so spoločnosťou Securitas.
2. Skupina Securitas: Vaše osobné údaje môžu spracovávať spoločnosti v rámci skupiny Securitas Group, ktoré poskytujú spoločnosti Securitas služby v súvislosti s vašimi požiadavkami, ako je vývoj produktu, podpora a správa. V takom prípade vystupujú spoločnosti skupiny Securitas group ako sprostredkovateľ osobných údajov Securitas alebo ako spoločný kontrolór so spoločnosťou Securitas. Sprostredkovateľ osobných údajov alebo spojený správca môže spracúvať osobné údaje iba v súlade s účelmi alebo pokynmi poskytnutými spoločnosťou Securitas na spracovanie. Sprostredkovateľ osobných údajov (spoločnosť Securitas Group) a osoby konajúce podľa pokynov sprostredkovateľa ďalej nebudú mať prístup k ďalším osobným údajom, ako je potrebné na výkon služby, na ktorú sa vzťahuje dohoda so spoločnosťou Securitas.
3. Vládne orgány: Spoločnosť Securitas môže zdieľať vaše osobné údaje s vládnymi orgánmi (napríklad políciou, daňovým úradom alebo inými orgánmi), ak to vyžaduje zákon, alebo ak ste súhlasili s tým, že tak robíme. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s vládnymi agentúrami, ak v dobrej viere veríme, že je to nevyhnutné na ochranu našich práv, ochrany vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných, vyšetrovania trestných činov alebo reagovania na vládnu žiadosť. Vládne agentúry, ktoré prijímajú vaše osobné údaje, budú prevádzkovateľom údajov pri takomto spracovaní, čo znamená, že nie spoločnosť Securitas určuje, ako sa budú vaše osobné údaje zdieľať s úradom. Pokiaľ sú teda vaše osobné údaje zdieľané s úradmi, toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na toto spracovanie nebude vzťahovať.
4. Ostatné tretie strany: Spoločnosť Securitas nebude odovzdávať, obchodovať alebo iným spôsobom posielať vaše osobné údaje tretím stranám mimo skupinu Securitas, pokiaľ na to nedáte osobitný súhlas.

 

Kde spracovávame vaše osobné údaje

Spoločnosti skupiny Securitas: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi pobočkami alebo pridruženými spoločnosťami za účelom, aby príslušná pobočka alebo pridružená spoločnosť spracovala vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti. Následne prenesieme vaše osobné údaje iba do pobočky alebo pridruženej spoločnosti, ktorá potrebuje vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť informácie, ktoré ste požadovali. Odoslaním formulára žiadosti vyjadrujete súhlas s našim prenosom vašich osobných údajov našim pobočkám alebo pridruženým spoločnostiam, ktoré môžu byť usadené v krajine mimo EÚ / EHP (tj. Takzvaná tretia krajina), vrátane krajín, ktoré Európska komisia neposkytuje úroveň ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že krajiny mimo EÚ / EHP nemusia ponúkať rovnakú úroveň ochrany údajov ako EÚ / EHP, a preto nemusíte mať rovnaké práva ako podľa zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim pobočkám alebo pridružených spoločnostiam so sídlom v ktorejkoľvek z krajín (vrátane tzv. tretín krajín) uvedených na webovej stránke, ku ktorej máte prístup kliknutím na ikonu zemegule v pravom hornom rohu tejto webovej stránky.

Poskytovatelia služieb tretích strán: Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a spracované tretím poskytovateľom služieb usadeným v krajine mimo EÚ / EHP (tj. Takzvaná tretia krajina), vrátane krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V takom prípade podnikneme všetky potrebné kroky vyžadované platnými zákonmi, aby bol cezhraničný prenos vašich osobných údajov v súlade s platnými zákonmi. Vaše osobné údaje prenesieme iba do krajiny mimo EÚ / EHP, kde; i) Komisia EÚ rozhodla, že tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany, alebo ii) ak je prenos zabezpečený použitím modelových doložiek EÚ (podľa článku 46.2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679) ) („GDPR“)).

Vaše osobné údaje môžeme preniesť k externým poskytovateľom služieb ustanovených v nasledujúcich krajinách mimo EÚ / EHP: India. Ďalšie informácie o pravidlách prenosu údajov mimo EÚ / EHP vrátane mechanizmov, na ktoré sa spoliehame, nájdete na webovej stránke Európskej komisie, ktorú môžete navštíviť kliknutím tu.

Ako chránime vaše údaje
Spoločnosť Securitas prijíma príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a spoločnosť neustále pracuje na ochrane vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou alebo zmenou, neoprávneným zverejnením alebo neoprávneným prístupom k osobným údajom preneseným, uloženým alebo inak spracovaným spoločnosťou Securitas.

Vaše práva
Rešpektujeme vašu nedotknuteľnosť a vaše práva podľa právnych predpisov týkajúcich sa spracovania osobných údajov. Práva, ktoré máte, znamenajú, že môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, môžete požiadať o opravu nesprávnych informácií o vás a dokonca za určitých podmienok môžete požiadať o ich vymazanie. V niektorých prípadoch môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Securitas a uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov.

 

Zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov
Vyhradzujeme si právo meniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak urobíme akékoľvek zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, budeme vás o tom informovať online oznámením aktualizácie oznámenia o ochrane osobných údajov alebo vás o aktualizovanej verzii budeme informovať iným vhodným spôsobom. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 1.12.2020.

 

Sťažnosti a kontaktné informácie
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, týchto zásad ochrany osobných údajov alebo máte iné pripomienky k spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Securitas, kontaktujte náš tím ochrany osobných údajov na adrese:

Správca ochrany osobných údajov:
SECURITAS SK s.r.o.

Turčianska 2

821 09 Bratislava

recepciaba@securitas.sk


SECURITAS SK s.r.o.

K rukám: Poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer)

Turčianska 2

821 09 Bratislava

dpo@securitas.sk