Skip to main content

Integrity linka

Dodržiavanie zákonov, zachovávanie vysokých etických štandardov a presadzovanie našich zdieľaných hodnôt, to sú zásady, ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu vo všetkých činnostiach spoločnosti Securitas.

Kódex hodnôt a etických zásad a vnútorné normy spoločnosti Securitas nastavujú základné princípy, ktoré by sme mali za všetkých okolností dodržiavať. Nemôže ale nahradiť individuálnu zodpovednosť každého z nás chovať sa v duchu základných firemných hodnôt – čestnosť, ostražitosť, užitočnosť.

Vedenie spoločnosti Securitas si uvedomuje svoju zodpovednosť za dodržiavanie týchto hodnôt a verí, že túto zodpovednosť cítite i Vy, všetci naši zákazníci a zamestnanci. Pokiaľ sa stretnete s chovaním odporujúcim našim hodnotám, očakávame od Vás oznámenie každého takého prípadu, pričom zaručujeme, že pre oznamovateľa jednajúceho v dobrej viere to nebude mať žiadne negatívne následky, ani sa nestane cieľom represií.

Všeobecne platí, že pokiaľ ktorýkoľvek zo zamestnancov chce podať sťažnosť alebo oznámiť chovanie odporujúce naším firemným hodnotám, mal by vec najprv prejednať so svojím priamym nadriadeným, na ňom je zaistiť vyriešenie takéhoto podnetu.

Vedenie spoločnosti Securitas si však uvedomuje, že v niektorých odôvodnených prípadoch je žiadúce zvoliť inú cestu, a preto zriadilo špeciálnu linku tzv. Linku integrity, ktorú je v takýchto situáciách možné využiť.