Pravidlá spracovávania osobných údajov zamestnancov

SECURITAS SK s.r.o. (ďalej len „SECURITAS“) sa stará o bezpečnosť osobných údajov. Tieto Pravidlá spracovávania osobných údajov sa vzťahujú na spracovávanie osobných údajov zamestnancov, ktorými sa SECURITAS ako prevádzkovateľ osobných údajov pri spracovávaní osobných údajov zamestnancov riadi, vrátane platných právnych predpisov [zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 (ďalej len GDPR)]

Zamestnancom sa rozumie aj uchádzač o zamestnanie u SECURITAS, ktorý SECURITAS poskytol svoje osobné údaje. Ak by zamestnanec svoje osobné údaje SECURITAS neposkytol, nebol by SECURITAS schopný so zamestnancom uzavrieť pracovnoprávny vzťah a plniť povinnosti z neho plynúce.

Osobnými údajmi sú najmä:

  • identifikačné a popisné údaje - osobné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii osoby (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo preukazu totožnosti - občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného obdobného dokumentu, podpis, fotografia, obrazový záznam z kamerového systému);
  • kontaktné údaje - osobné údaje umožňujúce kontakt s osobou (najmä kontaktná adresa, e-mailová adresa, číslo telefónu a iné obdobné informácie);
  • údaje spracovávané v súvislosti so zamestnaním zamestnanca (najmä údaje týkajúce sa pracovnej pozície, spôsobu výkonu zamestnania, mzdy, zdravotného stavu, trestných záznamov/bezúhonnosti, zdravotnej poisťovne, číslo bankového účtu).

SECURITAS spracováva osobné údaje zamestnancov pre niektoré účely spracovania bez súhlasu zamestnancov, pre niektoré účely spracovania so súhlasom zamestnancov.

SECURITAS bez súhlasu zamestnanca spracováva osobné údaje na nasledujúce účely:

  • pre plnenie zmluvy, ktorej členom je dotknutá osoba, alebo pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tejto dotknutej osoby (najmä uzavretie pracovnoprávneho vzťahu);
  • pre plnenie zákonných povinností SECURITAS ako zamestnávateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a zmluvných povinností voči zamestnancovi (najmä podľa Zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, Zákona č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti o zamestnanosti, a ďalších);
  • na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, predovšetkým pre ochranu svojho majetku a vyhodnocovanie možných rizík.

SECURITAS so súhlasom zamestnanca spracováva osobné údaje na ďalšie účely, ku ktorým dal zamestnanec súhlas (napr. marketingové účely).

SECURITAS prehlasuje, že osobné údaje sú pod stálou kontrolou a SECURITAS disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi zamestnancov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. V prípade, že sú osobné údaje odovzdávané ďalším subjektom (vr. odovzdávania do zahraničia), SECURITAS so sprostredkovateľom dát uzavrel príslušnú zmluvu, ktorú tieto subjekty garantujú dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na spracovanie osobných údajov podľa slovenského právneho poriadku.

SECURITAS osobné údaje zamestnancov odovzdáva nasledujúcim subjektom:

  • štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností ustanovených osobitnými predpismi - ide najmä o finančné úrady, zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, ďalšie orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári - súdni komisári, insolvenční správcovia, banky, poisťovne a pod.;
  • ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv SECURITAS, napr. poisťovniam pri uplatnení poistného nároku, súdom, súdnym exekútorom, klientom a pod.;
  • špecializovaným externým subjektom (sprostredkovateľom), ktoré pre SECURITAS vykonávajú spracovanie na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov - ide najmä o poskytovateľa IT služieb;
  • so súhlasom zamestnanca alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté aj ďalším subjektom.

Všetky osobné údaje, ktoré SECURITAS spracováva, sú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu stanoveného účelu. Informáciu o tom, aké osobné údaje o zamestnancovi SECURITAS spracováva, poskytne SECURITAS zamestnancovi na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu a odovzdá ju zamestnancovi osobne, ak nebude výslovne dohodnutý iný spôsob odovzdania. Za neopodstatnenú a neprimeranú žiadosť má SECURITAS právo požadovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Zamestnanec má právo na prístup k jeho osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie. Ďalej má zamestnanec právo na obmedzenie spracovania jeho osobných údajov, má právo na prenosnosť jeho osobných údajov. Zamestnanec môže namietať proti spracovaniu. Zamestnanec má právo na podanie návrhu na začatie konania podľa §100. Podrobnosti ustanovia platné právne predpisy.

SECURITAS bez súhlasu zamestnancov nespracováva ich osobné údaje za účelom ich profilovania.

So svojimi podnetmi sa môže zamestnanec obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo správcu osobných údajov SECURITAS.

 

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

SECURITAS SK s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza 

Telefon: +421 911 069 414;

email: DPO@securitas.sk

 

So svojimi podnetmi sa môže zamestnanec obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).