Pravidlá spracovávania osobných údajov klientov a ich zamestnancov

SECURITAS SK s.r.o. (ďalej len ako „SECURITAS“) spracováva niektoré údaje svojich klientov alebo ich zamestnancov. Týmito pravidlami poskytujeme informácie najmä o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi pracujeme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť a kde môžu získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracovávame.

SECURITAS ako prevádzkovateľ osobných údajov sa pri spracovávaní osobných údajov svojich klientov riadi nižšie popísanými pravidlami spracovávania osobných údajov a postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi [zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 (ďalej len GDPR)].

 

Osobnými údajmi sú najmä:

  • identifikačné a popisné údaje - osobné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii osoby (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo preukazu totožnosti - občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného obdobného dokumentu, podpis, fotografia, obrazový záznam z kamerového systému);
  • kontaktné údaje - osobné údaje umožňujúce kontakt s osobou (najmä kontaktná adresa, e-mailová adresa, číslo telefónu a iné obdobné informácie);
  • údaje spracovávané v súvislosti s využívaním služieb SECURITAS napr. údaje týkajúce sa komunikácie medzi SECURITAS a klientami, záznamy telefonických hovorov, číslo bankového spojenia

 

SECURITAS spracováva osobné údaje klientov pre niektoré účely spracovania bez špeciálneho súhlasu klientov, pre niektoré účely spracovania so súhlasom klientov.

S prihliadnutím na zmluvný charakter vzťahov medzi SECURITAS a klientom je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné. SECURITAS by ale nemohol s klientom uzavrieť zmluvu a plniť povinnosti z tejto zmluvy plynúce, pokiaľ by mu neboli poskytnuté osobné údaje nevyhnutné pre uzavretie zmluvy a poskytovanie služieb.

SECURITAS bez súhlasu klienta spracováva osobné údaje na nasledujúce účely:

  • pre plnenie zmluvy, ktorej členom je dotknutá osoba, alebo pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov (najmä uzavretie pracovnoprávneho vzťahu);
  • na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, predovšetkým pre ochranu svojho majetku a vyhodnocovanie možných rizík.

 

SECURITAS so súhlasom klienta spracováva osobné údaje k ďalším účelom, ku ktorým dal klient súhlas (napr. marketingové účely).

SECURITAS osobné údaje klientov získava priamo od klientov pri jednaní o uzatvorení zmluvy a jej následnom plnení, prípadne z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register apod.).

 

SECURITAS prehlasuje, že osobné údaje sú pod stálou kontrolou a SECURITAS disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. V prípade, že sú osobné údaje odovzdávané ďalším subjektom (vr. odovzdávanie do zahraničia), SECURITAS so sprostredkovateľom dát uzavrel príslušnú zmluvu, ktorú tieto subjekty garantujú dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na spracovanie osobných údajov podľa slovenského právneho poriadku.

SECURITAS osobné údaje klientov odovzdáva nasledujúcim subjektom:

  • štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností ustanovených osobitnými predpismi - ide najmä o finančné úrady, zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, ďalšie orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári - súdni komisári, insolvenční správcovia, banky, poisťovne a pod.;
  • ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv SECURITAS, napr. poisťovniam pri uplatnení poistného nároku, súdom, súdnym exekútorom, klientom a pod.;
  • špecializovaným externým subjektom (sprostredkovateľom), ktoré pre SECURITAS vykonávajú spracovanie na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov - ide najmä o poskytovateľa IT služieb;
  • so súhlasom klienta alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté aj ďalším subjektom.

Všetky osobné údaje, ktoré SECURITAS spracováva, sú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k naplnenie stanoveného účelu. Informáciu o tom, aké osobné údaje o klientovi SECURITAS spracováva, poskytne SECURITAS klientovi na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu a odovzdá ju klientovi osobne, ak nebude výslovne dohodnutý iný spôsob odovzdania. Za neopodstatnenú a neprimeranú žiadosť má SECURITAS právo požadovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Klient má právo na prístup k jeho osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie. Ďalej má klient právo na obmedzenie spracovania jeho osobných údajov, má právo na prenosnosť jeho osobných údajov. Klient môže namietať proti spracovaniu. Klient má právo na podanie návrhu na začatie konania podľa §100. Podrobnosti ustanovia platné právne predpisy.

SECURITAS bez súhlasu klientov nespracováva ich osobné údaje za účelom ich profilovania.

So svojimi podnetmi sa môže klient obrátiť na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov alebo prevádzkovateľa osobných údajov SECURITAS.

 

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Zodpovadná osoba pre ochranu osobných údajov:

SECURITAS SK s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza 

Telefón: +421 911 069 414;

email: DPO@securitas.sk

 

So svojimi podnetmi sa môže klient obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).