Zásady ochrany osobných údajov

My sme SECURITAS SK s.r.o. (Slovensko) IČO 36 768 073 s registrovanou adresou Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza. Sme súčasťou Securitas Group, s hlavnou kanceláriou na Lindhagensplan 70, Štokholm, PSČ: 102 28, Švédsko.


Rozsah a účel

SECURITAS SK s.r.o. (ďalej len „SECURITAS“) sa stará o bezpečnosť osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovávanie osobných údajov, ktoré sú odosielané prostredníctvom tejto webovej stránky, aby ste od nás obdržali informácie, podnety a pripomienky. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť používateľovi webovej stránky informácie o tom, ako SECURITAS spracováva osobné údaje, ktoré nám oznamuje v prípade, že využíva kontaktný formulár na týchto webových stránkach. Berte prosím na vedomie, že tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú súčasťou SECURITAS. SECURITAS nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov alebo praktík na takýchto webových stránkach.

SECURITAS zodpovedá za osobné údaje, ktoré zhromažďuje v prípade, že žiadate prostredníctvom našej webovej stránky odpoveď na Vaše otázky či pripomienky. SECURITAS je v tomto prípade prevádzkovateľom osobných údajov. Podrobnosti ku kontaktovaniu nájdete nižšie.

Využívanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré prostredníctvom kontaktného formulára získavame, využívame iba v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Právnym základom spracovávania Vami poskytnutých osobných údajov je súhlas na spracovávanie osobných údajov.

Zdieľanie osobných údajov

So spoločnosťami skupiny SECURITAS

Osobné údaje môžu byť zdieľané s našimi dcérskymi spoločnosťami či pridruženými spoločnosťami za účelom spracovávania osobných údajov, aby sme mohli reagovať na Vaše podnety a žiadosti. Osobné údaje poskytneme iba dcérskej či pridruženej spoločnosti, ktoré potrebujú Vaše osobné údaje, aby Vám poskytli požadované informácie a odpovede na Vaše otázky. V prípade, že budú osobné údaje poskytované dcérskej alebo pridruženej spoločnosti, budú spracovávané týmito spoločnosťami z pozície prevádzkovateľa osobných údajov.

S poskytovateľmi služieb tretích strán

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tiež tretím stranám, a to v prípade, že tieto tretie strany poskytujú SECURITAS služby v súvislosti s podnikaním SECURITAS, a preto spracovávajú Vaše osobné údaje na účet SECURITAS.

Jedná sa o služby:

  • Spoločnosti poskytujúce v oblasti IT, ktoré hosťujú naše webové stránky alebo nám pomáhajú s vývojom webových stránok,
  • Poskytovatelia IT podpory,
  • Ďalšie poskytovatelia služieb (napr. poskytovatelia software).

Vyššie uvedení poskytovatelia služieb sú oprávnení spracovávať osobné údaje iba vtedy, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní služieb sú našej spoločnosti. Spoločnosti skupiny SECURITAS a poskytovatelia služieb môžu byť umiestnené v rámci alebo mimo EU/EHP.

Spracovávanie osobných údajov mimo EU/EHP

Spoločnosťami skupiny SECURITAS

Osobné údaje môžu byť zdieľané s našimi dcérskymi spoločnosťami alebo pridruženými spoločnosťami za tým účelom, aby príslušná dcérska spoločnosť alebo pridružená spoločnosť spracovávala Vaše osobné údaje a odpovedala na Vašu žiadosť. V dôsledku toho poskytneme Vaše osobné údaje iba dcérskym alebo pridruženým spoločnostiam, ktoré potrebujú obdržať Vaše osobné údaje, aby Vám poskytli požadované informácie. Odoslaním formulára žiadosti súhlasíte s prenosom Vašich osobných údajov našim dcérskym alebo pridruženým spoločnostiam, ktoré sa môžu nachádzať mimo EU/EHP (tzv. do tretích krajín), vrátane krajín, v ktorých Európska komisia nepovažuje úroveň ochrany osobných údajov za dostatočnú. Majte na pamäti, že krajiny, ktoré sú mimo EU/EHP, nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako EU/EHP, preto nemusíte mať rovnaké práva ako podľa právnych predpisov platných pre EU/EHP. Osobné údaje môžu byť odovzdávané dcérskym alebo pridruženým spoločnostiam do týchto krajín.

Poskytovatelia služieb (tretím krajinám)

Osobné údaje, ktoré sú od Vás zhromažďované, môžu byť spracovávané poskytovateľmi služieb (tretími krajinami), ktoré sa nachádzajú mimo EU/EHP, vrátane krajín, v ktorých Európska komisia nepovažuje úroveň ochrany osobných údajov za dostatočnú. V takom prípade vykonáme všetky opatrenia nevyhnutné podľa platných právnych predpisov pre to, aby takýto prenos Vašich osobných údajov cez hranice bol v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje môžu byť odovzdávané iba do krajín mimo EU/EHP, kde aj Európska komisia rozhodla, že tretie krajiny zaisťujú primeranú úroveň ochrany, alebo pokiaľ je prevod zabezpečený použitím vzorových dojednaní EU (podľa článku č.46 odst. 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 2016/679, ďalej len „GDPR“) alebo v prípade, že príjemca je certifikovaný podľa „US – EU Privacy Shield Framework“ podľa článku č.45 GDPR.

Bezpečnosť osobných údajov

SECURITAS podniká všetky primerané technické a organizačné opatrenia k ochrane Vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou alebo zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom a akýmkoľvek iným protiprávnym spracovávaním. SECURITAS tiež vykonáva všetky primerané právne, technické a organizačné opatrenia, aby zaistila, že osobné údaje budú pri prenose alebo zdieľaní s vyššie uvedeným tretími osobami spracované bezpečne a s dostatočnou ochranou. Napriek tomu, že prijmeme vhodné technické a organizačné opatrenia k ochrane osobných údajov, ktoré sú nám z Vašej strany poskytnuté, pri žiadnom prenose cez internet nemôže byť garantovaná bezpečnosť. Preto si prosím buďte vedomí, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť žiadnych osobných údajov, ktoré nám cez internet prenesiete.

Doba uschovania

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú k vybaveniu žiadosti, pre odpoveď alebo poskytnutiu príslušnej osoby k vybaveniu. Osobné údaje nie sú uchovávané dlhšiu dobu než tri (3) mesiace od zaslania Vašej požiadavky. Osobné údaje budú vymazané po uplynutí vyššie uvedenej doby s výnimkou prípadov, kedy potrebujeme zachovať akékoľvek osobné údaje, aby sme vedeli právnym povinnostiam vyhovieť, vyriešili spory alebo presadili určité dohody či zmluvy.

Cookie a obdobné technológie

Technológie, ako sú súbory cookie, tagy a skripty, sú používané spoločnosťou SECURITAS, našimi analytikmi alebo poskytovateľmi služieb. Tieto technológie používajú napr. pri analýze trendov, pri spravovaní týchto webových stránok a sledovaní pohybu používateľov na našich webových stránkach.

Práva dotknutých osôb

Máte právo kedykoľvek obdržať kópiu osobných údajov, ktoré sú o Vás z našej strany uschovávané a informácie o spracovávaní osobných údajov. Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť SECURITAS musí byť schopná určiť Vašu totožnosť, aby mohla odpovedať na Vašu žiadosť.

Máte právo bez zbytočného odkladu na opravu nesprávnych, neúplných alebo irelevantných osobných údajov.

Máte právo, aby Vaše osobné údaje boli vymazané bez zbytočného odkladu a spoločnosť SECURITAS je povinná bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje vymazať, pokiaľ sa napríklad jedná o jeden z nasledujúcich dôvodov: osobné údaje už nie sú nevyhnutné vzhľadom k účelu, pre ktorý boli zhromaždené alebo inak spracovávané, alebo pokiaľ bol odvolaný súhlas, na základe ktorého je spracovávanie založené a pokiaľ neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovávanie. Vezmite prosím na vedomie, že nie sme povinní vymazať osobné údaje pokiaľ preukážeme, že spracovávanie je nevyhnutné napr. pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť SECURITAS podlieha, alebo k evidovaniu, výkonu alebo obhajobe právneho nároku alebo pokiaľ existujú iné oprávnené dôvody k uchovávaniu osobných údajov.

Máte právo požadovať aby spoločnosť SECURITAS za určitých podmienok obmedzila spracovávanie Vašich osobných údajov, napríklad pokiaľ spochybňujete presnosť osobných údajov, môže byť spracovávanie obmedzené po dobu, ktorá umožňuje spoločnosti SECURITAS overiť presnosť osobných údajov alebo pokiaľ SECURITAS už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovávania ale požadujete osobné údaje kvôli vytvoreniu, výkonu alebo obrane pri dosahovaní právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek na základe Vašich konkrétnych situácií vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov zo strany SECURITAS, pokiaľ spracovávanie je založené napríklad na základe oprávnených záujmov, vrátane marketingu alebo profilovania založeného na oprávnenom záujme. Pokiaľ budete proti takémuto spracovávaniu vznášať námietky, spoločnosť SECURITAS už nebude mať právo spracovávať Vaše osobné údaje na základe tohto právneho základu, ibaže spoločnosť SECURITAS môže preukázať presvedčivé oprávnené záujmy, práva a slobody alebo pokiaľ je spracovávanie vykonávané k založeniu, uplatneniu alebo pri obhajobe právneho nároku.

Máte za určitých podmienok právo obdržať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti SECURITAS v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. V takomto formáte môžu byť osobné údaje odovzdané priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas udelený spoločnosti SECURITAS k spracovávaniu Vašich osobných údajov. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, vezmite prosím na vedomie, že to neovplyvní zákonnosť spracovávania na základe Vášho súhlasu pred jeho odňatím a že spoločnosť SECURITAS môže za určitých okolností osobné údaje spracovávať na základe iného právneho základu a preto môže byť oprávnená pokračovať v spracovávaní osobných údajov. Upozorňujeme, že pokiaľ svoj súhlas odvoláte, spoločnosť SECURITAS nemusí byť schopná splniť Vašu žiadosť o informácie.

V prípade, že máte pochybnosti o spracovávaní osobných údajov zo strany SECURITAS alebo sa domnievate, že spracovávanie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť dozornému Úradu na ochranu osobných údajov (viď. kontakty).

Vezmite prosím na vedomie, že žiadosti a všetky úkony pre uplatnenie práv dotknutej osoby sú vykonávané bezplatne. Pokiaľ však sú žiadosti podávané dotknutou osobou zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo opakujúce sa, môžu byť spoplatnené.

Pokiaľ si prajete obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spracovávame, alebo chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Kontakty

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov, týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo máte pripomienky k spracovávaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou  SECURITAS využite kontakty nižšie.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

SECURITAS SSK s.r.o., so sídlom Bojnická cesta1911/3 97101

Prievidza 

Telefón: +421 911 069 414;

 

email: DPO@securitas.sk

 

So svojimi podnetmi sa môžete obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk)